หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านป้อม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
  พันธกิจ
 
    ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยและทั่วถึง พร้อมทั้งเชื่อมโยงสู่ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
    บริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุลโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
    การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพรายได้ที่มั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ครอบครัวและสังคมมีสุข มีสุขภาพอนามัยที่ดี ขจัดปัญหาความยากจน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข และการส่งเสริม/สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
    ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม สนับสนุนการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
    การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่น
    ส่งเสริมและสืบสานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นนวัตกรรมในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
    การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการ วางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
 
 
 
 
 
 
 


 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10