หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่ง

พัฒนางานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริหารจัดการน้ำ

พัฒนางานด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร
 
 
 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ/กลุ่มอาชีพ

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม

ส่งเสริมการศึกษา

ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข

ส่งเสริมงานการกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
 
 
 
 
 

ส่งเสริมงานด้านประชาธิปไตย การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน การจัดทำระบบ ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน

ส่งเสริมงานด้านรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม การประนอมข้อพิพาท และการช่วยเหลือทางด้านกฏหมาย

ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านรักษาความสงบเรียบร้อย
 
 
 
 
 

ส่งเสริมงานด้านส่งเสริมการเกษตร

ส่งเสริมงานด้านส่งเสริมการลงทุน

ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว

ส่งเสริมงานด้านการพานิชยกรรม