หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านป้อม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
 
 
 
การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
 
เป้าประสงค์
 
  จัดบริการโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบำรุงรักษาถนน สะพานทางเท้าและท่อระบายน้ำ อย่างเพียงพอและทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
  จัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้แก่ชุมชนครบทุกหมู่บ้านเพียงพอตลอดปี และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
  พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ และระบบส่งน้ำให้เต็มศักยภาพพร้อมทั้ง การจัดหาน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตร
  อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติในทุกมิติ ทั้งด้านการระบายน้ำ เก็บกักน้ำ การจัดการคุณภาพน้ำ ขยะวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำ
  มีการพัฒนาชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องผังเมืองรวม ผังเมืองชุมชนและสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
  พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปรับปรุงที่สาธารณะ และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ
 
 
 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 
เป้าประสงค์
 
  การจัดการศึกษาของตำบลได้รับการยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น
  เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงบริการด้านสวัสดิการ และสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  ประชาชนได้รับการสนับสนุนส่งเสริม และป้องกันโรค และภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัย โดยเน้นการสร้างศักยภาพให้ประชาชนพึ่งตนเองได้
  ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด
  ประชาชนได้รับการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
การส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 
เป้าประสงค์
 
  ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างงาน สร้างอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่แนวคิดการดำเนินงานตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
การส่งเสริมความมั่งคง พัฒนาสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
เป้าประสงค์
 
  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย
  พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน
  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะมลพิษ ของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล และมีระบบการจัดการขยะ น้ำเสียตั้งแต่ต้นทาง
 
 
 
การส่งเสริมและสืบสานศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวยั่งยืน
 
เป้าประสงค์
 
  ส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
  ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่สำคัญของตำบล ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 


 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10