หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
 
 
ประชากรในตำบลบ้านป้อม สร้างที่อยู่อาศัยตามสภาพพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบล เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีภูเขา น้ำ อุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจซึ่งในตำบลบ้านป้อมมีวัดทั้งหมด 6 แห่ง และวิถีชีวิตของประชากรในตำบลเป็นแบบเรียบง่าย พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
 
 
 
ตำบลบ้านป้อมมีสถานศึกษาในตำบล ดังนี้

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนบ้านเนินยาง หมู่ 1
 
โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล หมู่ 4
 
โรงเรียนบ้านนาไผ่ล้อม หมู่ 5
 
โรงเรียนบ้านนาสระลอย หมู่ 7
 
โรงเรียนบ้านนากาหลง หมู่ 8

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล หมู่ 4
    (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 
หมู่ 3 บ้านป้อม
 
หมู่ 4 บ้านหนองปรือ
 
หมู่ 7 บ้านนาสระลอย
 
 
ตำบลบ้านป้อมมีวัดที่สำคัญ จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

วัดเนินยาง หมู่ 1
วัดนาสระลอย หมู่ 7

วัดบ้านป้อม หมู่ 3
วัดแม่กรุ หมู่ 3

วัดนาไผ่ล้อม หมู่ 5
วัดป่าสัก,บึงสะโก หมู่ 1
 
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป้อม จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100