หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
 
 
ตำบลบ้านป้อม มีถนนสายหลัก 5 เส้นทาง เป็นถนนลาดยาง

ถนนสายกำแพงเพชร - สุโขทัย

ถนนสายบ้านป้อม - บ้านนาเชิงคีรี

ถนนสายบ้านนาไผ่ล้อม - บ้านนาสระลอย

ถนนสายบ้านนาไผ่ล้อม - บ้านตะพังมะพลับ

ถนนสายบ้านหนองหยี - บ้านนาเชิง
 
 
ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในเขตพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

คลองหนองหยี
หนองสองตอน

หนองน้ำเย็น
หนองตะพาน

หนองหลวง
อ่างเก็บน้ำหนองสี
 
 
 
กลุ่มมวลชนที่จัดตั้งในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม

กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 4 รุ่น  83  คน

กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 3 รุ่น 170 คน

อปพร. จำนวน 2 รุ่น 131 คน

กลุ่มสตรีพัฒนา/กลุ่มแม่บ้าน จำนวน 120 คน  

อสม. 8 หมู่บ้าน จำนวน 111 คน  
 
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

คลองหนองหยี
หนองสองตอน

หนองน้ำเย็น
หนองตะพาน

หนองหลวง
อ่างเก็บน้ำหนองสี
 
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 

อ่างเก็บน้ำหนองสี จำนวน 1 แห่ง อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ 3 , 4

ฝาย จำนวน 3 แห่ง อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ 2 , 5 , 8 , 3

บ่อน้ำตื้น จำนวน 60 แห่ง อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ 1 - 7

บ่อบาดาล จำนวน 14 แห่ง อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ 1 - 8

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ 2 , 6 , 7 , 8

คลองที่สร้างขึ้น จำนวน 5 แห่ง อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ 2
  คือ สาระบบ , หมู่ 5 คลองเตย , หมู่ 6 คลองหร่ายเมืองนา , หมู่ 7 คลองนาสระลอย , หมู่ 8 คลองแตน