หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม เรื่อง รายงานผลตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม [ 7 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม เรื่อง มอบอำนาจของนายกองต์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อมให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อมปฏิบัติราชการแทน [ 23 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชกา่รและตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอรับการสงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์ในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
  (1)