หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม [ 7 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม เรื่อง มอบอำนาจของนายกองต์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อมให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อมปฏิบัติราชการแทน [ 23 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชกา่รและตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอรับการสงเคราะห์ ผู้ป่วยเอดส์ในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)