HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผน/ข้อบัญญัติ
การเงินและพัสดุ
รายงานการประชุม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
คู่มือประชาชน
รายงานผลการปฏิบัตงาน
การจัดการองค์ความรู้ฯ
ITA
LPA
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 


นายสมศักดิ์ เที่ยงทุ่ง
ประธานสภา
 


นายสวิง กาบัว
รองประธานสภา


ส.ต.อ.วิรุฬ เรืองคำ
เลขานุการสภา
 
 


นายสนธิ จิ๋วนารายณ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1


นายชำนาญ อิ่มชา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1


นายจิราวุธ น้อยคำ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2


นางสายรุ้ง เกตุทุ่ง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2


นางกชพร สายสิงห์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3


นายสนิท แก้วทุ่ง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4