หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.banpomst.go.th/org...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.banpomst.go.th/boa... https://www.banpomst.go.th/sta... 1.ลำดับแรกแสดงข้อมูลของผู้บริหารฝ่ายการเมือง
2.ลำดับที่สองแสดงข้อมูลผู้บริหารฝ่ายประจำ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.banpomst.go.th/pro...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.banpomst.go.th/hom... https://www.banpomst.go.th/pro... https://www.banpomst.go.th/dnm...
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.banpomst.go.th/con...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.banpomst.go.th/pro...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.banpomst.go.th/new...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.banpomst.go.th/web... https://www.banpomst.go.th/hom... 1. ลำดับแรกเป็นกระดานสนทนา(เว็บบอร์ด)ของเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม
2. ลำดับที่ 2 เป็นหน้าต่างการสนทนา Messenger live chat โดยเชื่อมโยงไปยังเฟสบุ๊คขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม โดยแสดงเป็นป็อบอัพรูปสัญลักษณ์แมสเซ็นเจอร์ของเฟสบุ๊คล่างมุมขวาบนหน้าหลักของเว็บไซต์ อบต..
o9 Social Network https://www.banpomst.go.th/hom... https://web.facebook.com/peopl... สัญลักษณ์เฟสบุ๊คที่เชื่อมโยงไปยังเฟสบุ๊คอบต.บ้านป้อม จะปรากฎบนหน้าแรกของเว็บไซต์ อบต. โดยอยู่ด้านล่างของเว็บไซต์ อยู่ระหว่างสัญลักษณ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสัญลักษณ์คำแถลงนโยบายของผู้บริหาร
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.banpomst.go.th/hom... https://www.banpomst.go.th/web... นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะอยู่หน้าแรกของเว็บไซต์โดยอยู่ในส่วนล่างสุดข้างแผนผังของเว็บไซต์
 
  (1)     2      3      4      5