หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านป้อม
''ประชาชนอยู่ดี มีการศึกษาเด่น
เน้นชุมชนเข้มแข็ง''
วัดบ้านป้อม
คณะผู้บริหาร อบต.บ้านป้อม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ค่ะ

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลาง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) [ 1 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 180  
   
 
   
 
สท 0023.2/ว 300 1-สำรวจรายละเอียดข้อมูลผู้ที่จนำส่งผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ชนพ. และ ชช. รอบดือนตุลาคม 2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]     
สท 0023.2/ว 300 2-สำรวจรายละเอียดข้อมูลผู้ที่จนำส่งผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ชนพ. และ ชช. รอบดือนตุลาคม 2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.5/724 1-การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ค่าน้ำประปา [ 25 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.5/724 2-การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ค่าน้ำประปา [ 25 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.5/724 3-การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ค่าน้ำประปา [ 25 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.5/724 4-การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ค่าน้ำประปา [ 26 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว725 การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ  [ 24 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว298 การดำเนินการขับเคลื่อน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง [ 24 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว726 แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่รับเบี้ยความพิการ [ 24 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.5/ว269 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [ 24 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.5/ว297 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน [ 24 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.5/ว270 กฏกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563  [ 24 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.5/ว296 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว682 ประกาศจังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก [ 24 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.2/ว711 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ก.อบต. แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 24 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว712 เร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำ และกำหนดการปิดระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำ ของ อปท. ชั่วคราว [ 24 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว290 รายงานผลการดำเนินงาน e-Plan เดือนมกราคม 2563 [ 21 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว289 1-การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการรับเด็กเล็กช่วงอายุ 0 - 3 ปี และการขยายเวลาเปิด - ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 21 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.3/ว289 2-การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการรับเด็กเล็กช่วงอายุ 0 - 3 ปี และการขยายเวลาเปิด - ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 21 ก.พ. 2563 ]     
สท0023.2/696 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 63 - 65  [ 20 ก.พ. 2563 ]   
   
 
   
 
โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว555  [ 25 ก.พ. 2563 ]
โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว550 [กำหนดการอบรม]  [ 25 ก.พ. 2563 ]
ขอซักซ้อมกำหนดการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว547  [ 25 ก.พ. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว546  [ 25 ก.พ. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/2149-2224 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็ก และเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 กศ. มท 0816.5/ว544  [ 24 ก.พ. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว543 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2563 ]
ส่งมอบคู่มือแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กศ. มท 0816.3/ว505 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2563 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว21  [ 21 ก.พ. 2563 ]
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 กพส. มท 0810.4/ว537  [ 21 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว536  [ 21 ก.พ. 2563 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2563 สล. มท 0801.3/ว528  [ 21 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว466 [อบจ.] [อบต.]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประปาและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว525  [ 20 ก.พ. 2563 ]
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว519  [ 20 ก.พ. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว524  [ 20 ก.พ. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว517  [ 20 ก.พ. 2563 ]
สรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว465 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
โครงการ 20-IN-88-GE-SMN-A: Study Mission to a Nonmember Country on Smart Cities and Urban Mobility กพส. มท 0810.2/ว521  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - กัมพูชา ในปี 2563 กพส. มท 0810.2/ว520  [ 20 ก.พ. 2563 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว516  [ 20 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ กสว. มท 0820.3/ว495 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) สน.คท. มท 0808.2/ว500  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1/2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว503 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว509 [รายชื่อเก่าฯ] [รายชื่อใหม่ฯ] [บัญชีสรุปราย อปท.]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
   
 
 
 
 
   
 
รูปกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.3 ร.ร.อุดมดรุณี (10 ม.ค. 2563)    อ่าน 34  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 2090  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 1737  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
   
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านป้อม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
   
 

 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 082-877-7039

 
 
   
 
 
 
 


 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10