หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (งวดประจำวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (งวดประจำวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ ๔ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องรับสัญญาณภาพดาวเทียม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๙-๖๒-๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง (ศพด.อบต.บ้านป้อม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายนาตาเริง หมู่ที่ 5 บ้านนาไผ่ล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวรางานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒๕ เล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๒ รายการ (ศพด.วัดเนินยาง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 113