หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 

 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านหนองหรือ ตำบลบ้านป้อม ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอคีรีมาศ 11 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดสุโขทัย ประมาณ 11 กิโลเมตร ตำบลบ้านป้อมมีพื้นที่โดยประมาณ 40,258 ตารางกิโลเมตร หรือ 26,917 ไร่
 
 
 
  
 
 
  ตำบลบ้านป้อมมีอาณาเขตติดต่อแบ่งได้ดังนี้
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย  
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ปากพระ อ.เมือง จ.สุโขทัย  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
 
 
 
 
  ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเกษตร เช่นการทำนา (นาปี , นาปรัง)
 
 
 
อาชีพในตำบลบ้านป้อม จำแนกได้ดังนี้

ทำนา (ปลูกข้าว ทำนาปี,นาปรัง) ทำไร่ (ปลูกงา)

เลี้ยงสัตว์ (เลี้ยงโคเนื้อ,เลี้ยงหมู,เลี้ยงปลา,ไก่พื้นบ้าน)

รับจ้าง (งานก่อสร้าง,ตัดเย็บเสื้อผ้า, รับจ้างทั่วไป)

ค้าขาย (ร้านค้าขายของเบ็ดเตล็ด)
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,768 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,334 คน คิดเป็นร้อยละ 49.30

หญิง จำนวน 2,400 คน คิดเป็นร้อยละ 50.70
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,361 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 116 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม มีทั้งหมด 8 หมู่ ดังนี้
หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน ครัวเรือน
  1   บ้านเนินยาง 141 135 276 75  
2   บ้านวังผักบุ้ง 141 162 305 87
  3   บ้านป้อม 442 497 939 287  
4   บ้านหนองปรือ 286 333 619 185
  5   บ้านนาไผ่ล้อม 403 429 832 251  
6   บ้านตะพังมะพลับ 228 203 431 130
  7   บ้านนาสระลอย 446 428 894 234  
8   บ้านโคกกระเชียง 225 213 438 112
    รวม 2,334 2,400 4,734 1,361
ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2559