HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผน/ข้อบัญญัติ
การเงินและพัสดุ
รายงานการประชุม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
คู่มือประชาชน
รายงานผลการปฏิบัตงาน
การจัดการองค์ความรู้ฯ
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 


นายนวล ป้อมทุ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม
 


นายละมัย ปานทุ่ง
รองนายก อบต. บ้านป้อม


นายเอนก ผ่องทอง
รองนายก อบต.บ้านป้อม
 


นายเรวัตร พะโยม
เลขานุการนายก อบต.บ้านป้อม