HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผน/ข้อบัญญัติ
การเงินและพัสดุ
รายงานการประชุม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
คู่มือประชาชน
รายงานผลการปฏิบัตงาน
การจัดการองค์ความรู้ฯ
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
 
 
ประชากรในตำบลบ้านป้อม สร้างที่อยู่อาศัยตามสภาพพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบล เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีภูเขา น้ำ อุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่จึงมีอาชีพทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจซึ่งในตำบลบ้านป้อมมีวัดทั้งหมด 6 แห่ง และวิถีชีวิตของประชากรในตำบลเป็นแบบเรียบง่าย พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
 
 
 
ตำบลบ้านป้อมมีสถานศึกษาในตำบล ดังนี้

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนบ้านเนินยาง หมู่ 1
 
โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล หมู่ 4
 
โรงเรียนบ้านนาไผ่ล้อม หมู่ 5
 
โรงเรียนบ้านนาสระลอย หมู่ 7
 
โรงเรียนบ้านนากาหลง หมู่ 8

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
 
โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล หมู่ 4
    (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 
หมู่ 3 บ้านป้อม
 
หมู่ 4 บ้านหนองปรือ
 
หมู่ 7 บ้านนาสระลอย
 
 
ตำบลบ้านป้อมมีวัดที่สำคัญ จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

วัดเนินยาง หมู่ 1
วัดนาสระลอย หมู่ 7

วัดบ้านป้อม หมู่ 3
วัดแม่กรุ หมู่ 3

วัดนาไผ่ล้อม หมู่ 5
วัดป่าสัก,บึงสะโก หมู่ 1
 
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป้อม จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100