HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผน/ข้อบัญญัติ
การเงินและพัสดุ
รายงานการประชุม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
คู่มือประชาชน
รายงานผลการปฏิบัตงาน
การจัดการองค์ความรู้ฯ
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 

   
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 13 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม [ 28 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 88  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 28 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 79  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 6 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 72  
 
  (1)