Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 15 พ.ย. 2558
 
 
 
 
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559  
 

เด็กวัยแรกเกิด ถึงวัยเรียนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา เป็นวัยที่ร่างกาย สมองกำลังเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างเต็มที่ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ เตรียมความพร้อมในทุกๆด้านให้มีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ-อารมณ์ สังคม สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตให้เจริญอย่างยั่งยืน ซึ่งการจัดกิจกรรมพัฒนาการเด็ก เยาวชน ถือว่าเป็นภารกิจที่ให้ความสำคัญอย่างจริงจังและต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ตามนโยบายของผู้บริหาร ดังคำกล่าวว่า “เด็กคืออนาคตของชาติ” หากประเทศชาติใดให้ความสำคัญกับเด็กมากเป็นอันดับแรกความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองของประเทศนั้นจะเข้มแข็งยั่งยืนต่อไป การให้ความสำคัญกับเด็กนั้น ปรากฏอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วย สิทธิเด็กและเยาวชน ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งได้มีบทบัญญัติให้ทุกประเทศทั่วโลกต้องถือปฏิบัติต่อเด็กทุกคนในสิทธิพื้นฐานการมีชีวิตรอด การได้รับการเลี้ยงดู การอบรมให้การศึกษาและพัฒนาศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน
งานวันเด็กแห่งชาติในเมืองไทยครั้งแรก จัดขึ้นในวันจันทร์แรกของเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๘ และได้จัดติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี จนถึง พ.ศ.๒๕๐๖ ได้เปลี่ยนแปลง โดยกำหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ เด็กๆทุกคนจะรอคอยวันนี้ วันที่ผู้ใหญ่และสังคมให้โอกาสพวกเขาได้แสดงออกถึงสิทธิ ความต้องการ ความคิดเห็นในมุมมองของเด็ก และวันที่สังคมแสดงถึงความห่วงใยและเอื้ออาทรต่อเด็กทุกคนเป็นพิเศษ ซึ่งในการจัดกิจกรรมวันเด็กเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออก แสดงความสามารถ และโอกาสที่พึงได้รับจากผู้ใหญ่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง โดยเฉพาะเด็กที่ขาดโอกาสในการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัว จะได้มีโอกาสในการได้รับการเอาใจใส่จากทุกภาคส่วนของสังคม และเป็นโอกาสดีที่ผู้ใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เยาวชน จะได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ รับฟังความคิดเห็นจากเด็ก และพัฒนาศักยภาพเด็ก เพื่อสร้างรากฐานในการก้าวไปสู่วัยผู้ใหญ่ต่อไปในอนาคต กิจกรรมต่างๆ ที่จัดในวันเด็กแห่งชาติ ล้วนมีจุดประสงค์ไปในทางเดียวกัน คือ เพื่อเป็นการสร้างเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง โดยมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในโรงเรียน หมู่บ้านหรือทุกท้องถิ่น จัดให้มีกิจกรรม เชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็ก มีเวทีกิจกรรมให้แสดงออก มีการมอบของรางวัลประกาศเกียรติคุณ อาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็ก เป็นวันที่เด็กๆที่ได้รับสิทธิพิเศษอีกวันหนึ่ง ในรอบหนึ่งปี
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม มีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน
ในทุกมิติ ในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ ให้การส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว และถือว่าการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นภารกิจหน้าที่สำคัญยิ่ง เป็นฐานการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กซึ่งจะเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต ถือเป็นภารกิจที่ต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงได้จัดทำ“โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙” ขึ้น ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างเสริมพัฒนาการเด็ก ให้เด็กกล้าที่จะแสดงออก เด็กตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง และให้เกิดความสามัคคี มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และให้เด็กพัฒนาทักษะ ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ม.ค. 2559 เวลา 13.47 น. โดย คุณ ณฐภัทร เจนจบ

ผู้เข้าชม 216 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย