HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผน/ข้อบัญญัติ
การเงินและพัสดุ
รายงานการประชุม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
คู่มือประชาชน
รายงานผลการปฏิบัตงาน
การจัดการองค์ความรู้ฯ
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 

   
 
ประกาศรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 [ 1 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 81  
 
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 26 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 79  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 26 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 98  
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 26 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 94  
 
  (1)