HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผน/ข้อบัญญัติ
การเงินและพัสดุ
รายงานการประชุม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
คู่มือประชาชน
รายงานผลการปฏิบัตงาน
การจัดการองค์ความรู้ฯ
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
     

 
สท 0023.3/ว 1780 1-การสำรวจข้อมูลหอกระจายข่าว  [ 11 ธ.ค. 2561 ]    
 
สท 0023.3/ว 1780 2-การสำรวจข้อมูลหอกระจายข่าว  [ 11 ธ.ค. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว1777 1-โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมิน  [ 11 ธ.ค. 2561 ]    
 
สท0023.3/ว1777 2-โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมิน  [ 11 ธ.ค. 2561 ]    
 
สท0023.5/ว1747 แจ้งการโอนเงินค่าปรับจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ธ.ค. 2561 ]    
 
สท0023.5/ว1770 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.253  [ 11 ธ.ค. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1913